Regulamin
 

Regulamin sklepu internetowego whitemagic.pl

 Regulamin PDF

§ 1 Postanowienia ogólne

1.Sklep internetowy działający pod adresem www.whitemagic.pl jest prowadzony przez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową Sabina Biernacka posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 738-104-91-41, numer Regon: 121097135.

Dane kontaktowe:

Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Sabina Biernacka

ul. Księdza Tokarza 20

38-300 Gorlice
Adres poczty elektronicznej: biuro@whitemagic.pl

Numer telefonu: 600 332 714, czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 17:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

2.Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, w szczególności zasady oraz warunki zawarcia i wykonania za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży towarów dostępnych w katalogu.

3.Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej określenia należy przez nie rozumieć:

1) F.P-H-U - Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługową Sabina Biernacka posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 738-104-91-41, numer Regon: 121097135.

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez F.P-H-U, działający pod adresem www.whitemagic.pl

3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie.

4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie lub w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których F.P-H-U skompletuje złożone zamówienie, powierzy je Poczcie w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar Klientowi za pośrednictwem Poczty;

6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

7) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające towar prezentowany w katalogu oraz jego ilość, stanowiące złożenie F.P-H-U przez Klienta oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży na odległość towarów będących przedmiotem zamówieni

4. Wszystkie towary prezentowane w katalogu są fabrycznie nowe.

5. Do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się F.P-H-U, w tym do korzystania ze Sklepu, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

1) połączenie z siecią Internet;

2) posiadanie przeglądarki internetowej:

1.a) Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

2.b) Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

3. c) Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

4.d) Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub

5.e) Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;

3) posiadanie przez Klienta czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

4) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

5) posiadanie przez Klienta oprogramowania umożliwiającego otwieranie plików tekstowo-kalkulacyjnych w formacie xls.

6.W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie, F.P-H-U podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

§ 2 Rejestracja i logowanie

1.Można przeglądać asortyment Sklepu i dokonać zakupów bez rejestrowania się.

§ 3 Składanie zamówień

1.Warunkiem dokonania zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane przez dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

2.Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, podanie przez Klienta jego danych osobowych.

3.W celu złożenia zamówienia, Klient, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.whitemagic.pl, kompletuje zamówienie, wybiera miejsce dostarczenia towaru, sposób płatności oraz wypełnia formularz zamówienia.

4.Klient kompletuje zamówienie korzystając z zamieszczonego na stronie katalogu.Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem oraz ceną.

5.W formularzu zamówienia Klient wskazuje:

1) imię i nazwisko oraz adres,

2) w rubrykach zamówienia Klient wpisuje kod zamówionego towaru, kolor, cenę towaru a wyliczenie kwoty do zapłaty następuje automatycznie.

3) adres, na który ma zostać dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma zostać dostarczony na inny adres niż adres zamieszkania Klienta będącego Konsumentem, inny adres niż adres siedziby.

6.Towar zamówiony w Sklepie może zostać dostarczony pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do krajów Unii Europejskiej.

7.Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na formularzu zamówienia z uwzględnieniem 10% rabatu..

8. Złożenie zamówienia następuje poprzez wysłanie wypełnionego formularza na adres biuro@whitemagic.pl .

9.Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie F.P-H-U oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.

10.Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie wysłana przez F.P-H-U wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zawierająca wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

11.Jeśli, po złożeniu przez Klienta zamówienia obejmującego kilka towarów, okaże się, że realizacja części zamówienia nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, F.P-H-U niezwłocznie poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie lub anulować złożone zamówienie w całości.

§ 4 Ceny towarów

1.Ceny towarów podane pod adresem Sklepu www.whitemagic.pl wyrażone są w Euro i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku dokonania zakupu przez Klienta posiadającego adres zamieszkania w Polsce ceny podane e Euro zostaną przeliczone na Polskie Złote w stosunku 1Euro = 4Polskie Złote.

2.Ceny prezentowanych towarów mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

§ 5 Sposoby płatności ceny za zamówione towary oraz opłat za dostarczenie zamówionych towarów

1.W przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Klient może dokonać płatności przelewem bankowym przed odbiorem zamówionego towaru ( płatność z góry ).

2.W przypadku, gdy zamówiony towar ma zostać dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z krajów Unii Europejskiej Klient może dokonać zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry), przelewem bankowym lub za pośrednictwem PayPal na adres biuro@whitemagic.pl.

§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionych towarów

1.W przypadku, gdy towar zamówiony w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu ma zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.

2. Jeśli towar zamówiony w Sklepie w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej towar jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.Zamówione towary są dostarczane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4.Realizacja i wysyłka złożonego zamówienia, w przypadku gdy towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, powinna nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. Do czasu realizacji zamówienia, czyli do czsu dostarczenia towaru należy doliczyć czas w którym Poczta Polska powinna dostarczyć towar na adres wskazany przez Klienta.

5.Zamówiony towar, który ma być dostarczony poza granice Rzeczpospolitej Polskiej, w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie skompletowany przez F.P-H-U i przekazany Poczcie Polskiej w celu dostarczenia go na adres wskazany przez Klienta. Do czasu realizacji zamówienia, czyli do czasu dostarczenia zamówionego towaru, należy doliczyć czas, w którym Poczta Polska powinna dostarczyć towar na adres wskazany przez Klienta.

6.F.P-H-U przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu i otrzymaniu płatności za zamówiony towar.

7.Zamówione towary są dostarczane wraz z wystawioną przez F.P-H-U paragonem fiskalnym obejmującą przedmiot zamówienia.

8. F.P-H-U zobowiązana jest dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1.Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie (od umowy sprzedaży zawartej na odległość) bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: biuro@whitemagic.pl z dopiskiem „Zwrot”.

2.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem umowa uważna jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

3.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży.

4.Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Sabina Biernacka 38-300 Gorlice ul. Ks. Tokatrza 20 z dopiskiem „Zwrot”.

5. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do F.P-H-U w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Klient.

6.W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem, F.P-H-U niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, tj. cenę oraz koszty dostarczenia zamówionego towaru. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inny sposób, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji

1.F.P=H=U odpowiada wobec Klienta, który nabył towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od dnia wydania mu zakupionego towaru, o ile przed upływem dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia niezgodności tego towaru z umową zawiadomi F.P-H-U o stwierdzonej niezgodności.

2.Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę zawarcia umowy sprzedaży, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji prosimy dostarczyć F.P-H-u reklamowany towar oraz dowód jego zakupu.

3.Reklamacje można składać na adres: Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa Sabina Biernacka ul. Ks. Tokarza 20 38-300 Gorlice.

4.F.P-H-U rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

5.Szczegółowe uprawnienia Klienta będącego Konsumentem z tytułu niegodności towaru z umową regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Uprawnienia pozostałych Klientów z tytułu wad towaru regulują przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi.

§ 9 Pozostałe prawa i obowiązki

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą każdorazowego złożenia zamówienia lub dokonania w Sklepie.

2.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
2) korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
3) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
4) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
5) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
6) niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).

§ 10 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie składania zamówienia towarów są przetwarzane przez F.P-H-U do czasu wysłania zamówionego towaru i po tym terminie są usuwane z bazy danych.

2.Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia.

§ 11 Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane są w języku angielskim.

2.Informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.whitemagic.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

3.F.P-H-U zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu www,whitemagic.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu. Zmieniony

4.W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie zamówienia i rezerwacje złożone przed datą tej zmiany będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia lub rezerwacji przez Klienta.

5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 144, poz. 1204) oraz Kodeksu cywilnego.

6.Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.whitemagic.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.

7.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.12.2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień i rezerwacji złożonych od tego dnia.